Privātuma politika

Mēs augstu vērtējam Jūsu uzticēšanos mūsu interneta veikalam, tādēļ apņemamies apstrādājot reģistrācijas datus ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu:

  • Reģistrējoties alfajums.lv mājas lapā Jūs apliecināt, ka piekrītat, lai Jūsu dati tiek izmantoti pasūtījuma un piegādes pavadokumentu noformēšanai atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
  • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
  • Iepirkšanās procesā no Jums tiks lūgti tikai dati, kas nepieciešami pasūtījuma un piegādes pavaddokumentu noformēšanai.
  • Aizpildot pasūtījuma formu alfajums.lv interneta veikalā Jūs piekrītat, ka Jums uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai  un vienīgi ar klienta reģistrāciju un pasūtījuma apstrādi.
  • Nedrīkst nodot un ļaut izmantot trešajām personām Jums piešķirto lietotāj vārdu un paroli.

 

Lietotāju datu drošība


1. alfajums.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “Alfa Jums I” var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un faktiskā adrese);

1.2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu alfajums.lv izmantošanu)

2. Pircēju datus SIA Alfa Jums I apstrādā,ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju datus, SIA Alfa Jums I izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

3. Iegādājoties Interneta veikalā alfajums.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA Alfa Jums I reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt.

4. Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

4.1. datu apstrāde, izriet no alfajums.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

4.2. dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

4.3. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);

4.4. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

5. SIA Alfa Jums I nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina alfajums.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

6. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA Alfa Jums I, izmantojot e-pasta adresi: info@kanclers.lv

7. Pircējam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

7.1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

7.2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

7.3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.